Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Album: 12611
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

A Walk In The Woods

Marco Beltrami

1:01
264kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

155

Beat

Threnody For Nagasaki

Marco Beltrami

1:15
256kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

140

Beat

Euthanasia

Marco Beltrami

1:36
287kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

107

Beat

Logan's Run

Marco Beltrami

3:56
260kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

86

Beat

The Offer

Marco Beltrami

3:14
262kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

94

Beat

Arriving At The Temple

Marco Beltrami

2:10
253kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

70

Beat

Funeral Fight

Marco Beltrami

4:22
261kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

83

Beat

Two Handed

Marco Beltrami

4:04
263kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

110

Beat

Bullet Train

Marco Beltrami

1:31
265kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

127

Beat

The Snare

Marco Beltrami

1:32
250kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

105

Beat

Abduction

Marco Beltrami

2:11
264kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

89

Beat

Trusting

Marco Beltrami

1:54
254kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

118

Beat

Ninja Quiet

Marco Beltrami

3:40
258kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

78

Beat

Kantana Surgery

Marco Beltrami

3:50
265kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

100

Beat

The Wolverine

Marco Beltrami

2:21
255kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

109

Beat

The Hidden Fortress

Marco Beltrami

5:02
254kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

95

Beat

Silver Samurai

Marco Beltrami

3:27
267kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

88

Beat

Sword Of Vengence

Marco Beltrami

4:32
263kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

87

Beat

Dreams

Marco Beltrami

1:21
257kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

112

Beat

Goodbye Mariko

Marco Beltrami

1:01
264kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

84

Beat

Where To?

Marco Beltrami

2:25
263kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

125

Beat

Whole Step Haiku

Marco Beltrami

2:10
250kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

82

Beat

Yukio

Marco Beltrami

1:49
260kbps

Playback -> US-UK

Album: The Wolverine (Original Motion Picture Soundtrack) (2013) Listen Album

96

    Bài hát vừa nghe

    My playlist (0)